ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities 
1. Gifts 2 Give, gevestigd te Hoofddorp, KvK-nummer 73442003, wordt in deze algemene 
voorwaarden aangeduid als verkoper. 
2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper. 
3. Partijen zijn verkoper en koper samen. 
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en 
leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is 
overeengekomen.

Artikel 3: Betaling 
1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in 
sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de 
reservering en de vooruitbetaling. 
2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper 
gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft 
voldaan. 
3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking 
tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend 
aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de 
vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij 
nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. 
Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op 
ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. 
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit 
uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de 
verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 2

Artikel 5: Herroepingsrecht
1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de 
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint 
te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. 
2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat 
zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden 
dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen. 
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de 
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig 
is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn 
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle 
geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking 
aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke 
instructies.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 
van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te 
vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig 
aan. 
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het 
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper 
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 
consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in. 
4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre 
de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg 
heeft. 
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in 
rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 
hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang
1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper 
naar koper.

Artikel 8: Onderzoek, reclames
2. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen 
zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of 
kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn 
overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het 
normale (handels)verkeer gelden. 
3. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen 
moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper 
schriftelijk bij verkoper worden ingediend. 3
4. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf 
te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te 
sturen voor dat deel van de koopprijs. 
5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of 
afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 
6. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten 
dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 
7. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen 
1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als 
aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. 
Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel 
daarmee zal overeenstemmen. 
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte 
of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te 
zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: Levering
1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of 
doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter 
beschikking worden gesteld.
3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die 
noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van 
koper op te slaan. 
4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening 
te brengen. 
5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, 
vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 
6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. 
Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 
7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk 
zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij 
levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht
1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst 
voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade. 
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper 
ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge 
waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan 
worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, 
molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, 
bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, 
transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper. 4
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven 
waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de 
contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is. 
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan 
zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort 
zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde 
situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst 
schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een 
aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de 
voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een 
beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk 
Wetboek. 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
2. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van 
verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich 
beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
3. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, 
heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen 
deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in 
dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen. 
4. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden 
noch op enige andere wijze te bezwaren.
5. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te 
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen 
diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven. 
6. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet 
conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet 
geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald. 
7. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen 
van koper onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid 
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de 
uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 
geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt 
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 
2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet 
of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Klachtplicht
1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. 
De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat 
verkoper in staat is hierop adequaat te reageren. 
2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te 
vervangen.

Artikel 16: Garanties
1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper 
garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal 
functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. 
Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte 
door koper. 
2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling 
tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor 
rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een 
garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als 
de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van 
onderzoek. 
3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van 
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden 
wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte 
hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 
4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde 
geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt 
verstrekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Gifts 2 Give is gevestigd/praktijk
houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen 
tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene 
voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige 
bepalingen onverminderd van kracht.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.