Privacy verklaring

Gifts 2 Give respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de 
rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een 
beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel 
ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te 
kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht 
op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, 
plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw 
computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende 
gebruikersvoorwaarden.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van 
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie 
vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”): Gifts 2 Give
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De 
beheerder”): Gifts 2 Give, gevestigd te Roosterbos 50, 2134 EX Hoofddorp, kvknummer: 73442003.

Artikel 2 - Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de 
gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of 
publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet 
gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 2

Artikel 3 - De content van de website 
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, 
geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten 
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn 
beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of 
aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip 
van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt 
tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien 
van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken 
tot de gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is 
met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen 
van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet 
toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. 
U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen 
tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de 
websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw 
apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich 
onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij 
gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.3

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Gifts 2 Give. Onder persoonsgegevens worden verstaan: 
alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als 
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een 
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die 
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of 
sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door 
de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken 
van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of 
wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het 
recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt 
deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@Gifts2Give.nl.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, 
waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u 
contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op 
uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken 
kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en 
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, 
worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, 
waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen 
van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van 
de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het 
moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te 
ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@Gifts2Give.nl.
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te 
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere 
daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De 
beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.4

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de 
duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde 
schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als 
bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en 
het inloggen te vergemakkelijken.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en 
inloginformatie.
-Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op 
basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze 
kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van 
bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc 
het bezoek plaatsvindt.
Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
Geen overige cookies
Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of 
derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk 
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te 
raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/cookies#faq
 
Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen 
rechten worden ontleend.
 
Artikel 13 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van 
de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze 
voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
 
Artikel 14 - Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Patricia 
Pothoven, info@Gifts2Give.nl

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.