Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 • Klant: een gebruiker van de webshop, die overgaat tot de aanschaf van een product.
 • Gebruiker: iedere bezoeker van de webshop.
 • Verkoper: een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon, die via de webshop producten aan de klant/gebruiker aanbiedt.
 • Webshop: de omgeving voor gebruikers waarop producten van de verkoper worden aangeboden.
 • Koopovereenkomst: indien een klant van de webshop overgaat tot de aanschaf van een door de verkoper aangeboden product.

Artikel 2 Algemeen 

 • GIFTS2GIVE is een webshop die bestaat uit producten van verschillende verkopers. Iedere verkoper heeft in overeenstemming met GIFTS2GIVE webshopruimte verkregen om daar zijn/haar creatieve producten te presenteren. Van belang is om te vermelden dat GIFTS2GIVE géén partij is in de overeenkomst na de geplaatste bestelling en tevens betaling door de koper.
 • Wanneer een klant overgaat tot een bestelling op de webshop van GIFTS2GIVE betekent dit dat de klant de algemene voorwaarden aanvaardt en akkoord gaat met de verplichting de algemene voorwaarden na te leven. Voor een afgeronde koop gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de aankoop.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van GIFTS2GIVE en op iedere tussen GIFTS2GIVE en koper en verkoper tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van GIFTS2GIVE. Op verzoek zendt GIFTS2GIVE een exemplaar toe. 
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door GIFTS2GIVE erkend.

Artikel 3 Het aanbod/productassortiment

 • GIFTS2GIVE is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op de webshop mogen worden aangeboden en/of aan de webshop kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip dit aanbod mogelijk wordt. Daarnaast is GIFTS2GIVE gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op de webshop te verwijderen, zonder dat de verkoper enig recht geldend kan maken op GIFTS2GIVE als gevolg daarvan. GIFTS2GIVE heeft het recht om bepaalde artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.

Artikel 4 Prijs

 • Alle prijzen op de webshop zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Zolang de koopovereenkomst niet tot stand is gekomen, is GIFTS2GIVE bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. De klant kan geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.
 • GIFTS2GIVE kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden wanneer de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Prijzen worden per stuk aangegeven.
 • De totaal prijs van ieder product dat door de verkoper wordt aangeboden op de webshop, dient (uitgezonderd van de te verrekenen verzendkosten) gelijk te zijn aan de totaalprijs waarvoor de verkoper het desbetreffende product op haar eigen website aanbiedt.

Artikel 5 Bestelling

 • Een gebruiker kan via het normale bestelproces bij GIFTS2GIVE een bestelling plaatsen voor een door de verkoper aangeboden product.
 • Wanner de klant overgaat tot de koop van een product, stemt de klant ermee in dat hij/zij de (product) informatie en de algemene voorwaarden heeft gelezen, de betaling te zullen verrichten en correcte verzendinformatie te hebben verstrekt.
 • Indien de verkoper een bestelling ontvangt via GIFTS2GIVE is de verkoper niet gerechtigd om de bestelling af te wikkelen buiten de procedure zoals GIFTS2GIVE deze hanteert.
 • GIFTS2GIVE stuurt klanten een e-mailbevestiging van de bestelling, nadat een bestelling is geplaatst.

Artikel 6 Verzending

 • De verzendkosten voor brievenbuspakketten binnen Nederland bedragen € 1,95.
 • De verzendkosten voor producten en pakketten binnen Nederland bedragen  € 3,95.
 • Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht bij een bestelling vanaf € 50,-.

Artikel 7 Levering

 • Per product wordt op de webshop weergegeven welke levertijd ervoor staat, maar dient tenminste binnen 30 dagen na aankoop van het product te zijn verzonden door de verkoper.
 • Verkopers zijn verantwoordelijk voor het naar de klant versturen van verkochte producten.
 • De verkoper is verplicht de items te verzenden, of op een andere manier de bestelling correct af te werken die door de koper is geplaatst, tenzij er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen.
 • Indien de bestelling niet binnen de aangegeven levertijd afgeleverd kan worden doordat een product niet op voorraad is of zich een uitzonderlijke situatie voordoet, dan ontvangt de koper binnen drie werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht. De koper heeft in dat geval het recht de bestelling kosteloos te annuleren. Eventuele gedane betalingen worden in geval van ontbinding zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan de consument terugbetaald.
 • Voor een vertraging van de levering veroorzaakt door post- en pakketbezorgers kan GIFTS2GIVE niet verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 8 Betaling

 • De betaling kan uitsluitend aan GIFTS2GIVE plaatsvinden. GIFTS2GIVE zal de webshop zodanig inrichten dat klanten aan GIFTS2GIVE kunnen betalen. GIFTS2GIVE zal de betalingen van de klanten incasseren.
 • De betaling dient voldaan te worden via iDEAL. Neem voor meer informatie over iDEAL contact op met uw bank. GIFTS2GIVE accepteert iDEAL betalingen van Nederlandse banken.
 • Een factuur wordt alleen op verzoek met de bestelling mee gestuurd. Er zit dus niet standaard een factuur bij de bestelling.
 • Indien de koop binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen wordt ontbonden, dan zal GIFTS2GIVE de betaling rechtstreeks aan de klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in deze algemene voorwaarden. Het is niet mogelijk voor klanten om de koop na de termijn zoals genoemd in de algemene voorwaarden te ontbinden.

Artikel 9 Retourneren

 • De klant heeft het recht de geleverde producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient de klant zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Dit recht is niet van toepassing op gepersonaliseerde producten en/of bepaalde bederfelijke goederen.
 • Mocht er sprake zijn van ontevredenheid over de geleverde producten, bijvoorbeeld door een gebrek aan het product, dan dient daar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de producten, melding van gemaakt te worden via info@gifts2give.nl.
 • Indien er binnen 14 dagen door GIFTS2GIVE geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat GIFTS2GIVE er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. De koop geldt dan als geaccepteerd.
 • De producten kunnen binnen de genoemde termijn in artikel 9.1 worden geretourneerd in de originele verpakking. De verzendkosten voor het retourneren van de bestelling zullen niet vergoed worden.
 • Indien producten ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet GIFTS2GIVE de betaalde prijs inclusief verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de producten aan de klant.
 • Indien de klant één of meerdere producten uit de bestelling houdt, dan krijgt de klant slechts de betaling van de geretourneerde producten terug. De verzendkosten blijven in dit geval voor rekening van de klant.

Artikel 10 Garantie

 • Alle door GIFTS2GIVE geleverde producten hebben een garantie van twee maanden als niet anders aangegeven. Dit houdt in dat de producten, die binnen die twee maanden gebreken gaan vertonen anders dan redelijkerwijs is te verwachten, aan ons retour gezonden kunnen worden.
 • Indien uw klachten gegrond worden bevonden, zal GIFTS2GIVE ervoor zorg dragen dat de geleverde zaken naar uw keuze kosteloos hersteld worden of worden vervangen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 • Eventuele aansprakelijkheid van GIFTS2GIVE bij schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. Iedere aansprakelijkheid van GIFTS2GIVE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook en vergoeding van indirecte schade of gevolgschade.
 • De verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de producten uit zijn of haar eigen assortiment.
 • De verkoper vrijwaart GIFTS2GIVE volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.
 • De verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, volledig na te leven en vrijwaart GIFTS2GIVE voor alle schade en/of kosten van wat vooraard dienaangaande.
 • Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van GIFTS2GIVE, is GIFTS2GIVE op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de webshop, technische storingen, onjuiste contentinformatie et cetera.
 • Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 11.5 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen GIFTS2GIVE en de verkoper hierbij reeds nu overeen dat GIFTS2GIVE in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 150,-- (zegge: honderdvijftig euro) per jaar.

Artikel 12 Klachten

 • De klant heeft het recht om een klacht in te dienen over de levering van producten en/of diensten. Klachten kunt u per e-mail of per brief naar GIFTS2GIVE sturen. GIFTS2GIVE zal binnen drie werkdagen na ontvangst contact opnemen met de klant om te proberen de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Artikel 13 Overmacht

 • GIFTS2GIVE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van iedere vorm van overmacht. 
 • Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor GIFTS2GIVE’s risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze verkoper/toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer gelden onder andere uitdrukkelijk als overmacht. 
 • GIFTS2GIVE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te wijzigen. In geen geval is GIFTS2GIVE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 14 Gegevensbeheer en privacy

 • GIFTS2GIVE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
 • Reclame of nieuwsbrieven worden alleen op eigen aanvraag toegezonden. GIFTS2GIVE biedt de klant de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde reclame op elk gewenst moment stop te zetten. De klant kan daarvoor een e-mail sturen, waarna de contactgegevens uit het bestand zullen worden verwijderd.
 • Mocht de klant zijn/haar gegevens willen inzien, corrigeren of laten verwijderen dan kan de klant mailen naar info@gifts2give.nl.
 • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van de bestelling van de klant.
 • GIFTS2GIVE verstrekt aan de verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de klanten voor zover deze klantgegevens noodzakelijk zijn voor de verkoper om uitvoering te geven aan de koop of wanneer de klant hiervoor zijn/haar toestemming heeft gegeven. Het betreft in ieder geval naam, (e-mail)adres en woonplaats (NAW gegevens) en het telefoonnummer indien er een bezorgafspraak gemaakt moet worden.
 • De verkoper garandeert dat zij de klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de bestelling en de verplichtingen voortvloeiend uit de koop. De koper zal klantgegevens nimmer commercieel exploiteren of gebruiken. De verkoper zal de klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van het productassortiment is de verkoper niet gerechtigd klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de verkoper aansprakelijk voor alle door GIFTS2GIVE geleden schade.
 • De verkoper zal alle klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • GIFTS2GIVE staat niet in voor de juistheid van de (door klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

Raadpleeg voor meer informatie ons Privacybeleid.

Artikel 15 Speciale situaties

 • GIFTS2GIVE houdt zich te alle tijde het recht voor klanten te weigeren die op wat voor manier ook geprobeerd hebben misbruik te maken van de diensten van GIFTS2GIVE.

Artikel 16 De wet- en regelgeving

 • Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing.
 • GIFTS2GIVE is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te veranderen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de webshop zijn geplaatst. Indien een verkoper daarna zijn/haar producten blijft aanbieden op de webshop, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde algemene voorwaarden. Het is daarom raadzaam om de algemene voorwaarden te raadplegen alvorens de verkoper besluit zijn/haar producten op de webshop aan te bieden. Ingeval de gewijzigde algemene voorwaarden voor de verkoper niet acceptabel zijn, is de verkoper gerechtigd de samenwerking met GIFTS2GIVE te beëindigen.
omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein